Magic truffels – in de volksmond zo genoemd – is een verzamelnaam voor truffels met een bewustzijnsveranderende werking – deze truffels worden gevormd door schimmels die onder de grond leven en bevatten de psychoactieve werkzame stoffen psilocybine en psilocine die in staat zijn de geest te verruimen.
Deze psychoactieve stoffen in truffels zijn in staat een bewustzijnsverandering op te wekken, onze gedachten, emoties en waarneming te veranderen en ons een diepgaande betekenisvolle ervaring te bezorgen.
Ondanks dat iedere truffel reis uniek en interpersoonlijk is, onderstaand een overzicht van een aantal gebruikelijke effecten bij het nemen van truffels op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau:

Effecten bij het nemen van truffels

Veranderen je gedachten

Onder invloed van truffel is het mogelijk om te leren luisteren naar onze geest, anders over onszelf na te denken en standaard gedachtepatronen te doorbreken. Truffels kunnen ons helpen los te komen uit oude verhalen en psychische processen die ons niet meer dienen. Wanneer we in staat zijn een doorbraak te ervaren in cyclussen van vastgeroeste patronen, wordt het mogelijk om ons denkvermogen te verruimen. Het brein kan hierdoor weer nieuwe gedachten generen, vrijer functioneren en ruimte vrij maken voor meer intellectualiteit, flexibiliteit en creativiteit. De mentale balans herstelt als het ware onze psychische vermogens, waardoor we rust en stilte in het hoofd ervaren en meer ontvankelijk zijn voor nieuwe inzichten en zienswijzen.

Versterken je gevoelens

Truffels kunnen ons helpen beter te leren luisteren naar onze gevoelswereld, hoe we ons voelen over onszelf en in relatie tot anderen, de natuur en de aarde. Ze kunnen ervoor zorgen dat we een hoge gevoeligheid voor verschillende emoties ervaren, en in contact komen te staan met verdrongen herinneringen en onverwerkte gebeurtenissen. Onder invloed van de truffels is het mogelijk hier een opleving van te ervaren, ze vanuit een verruimd perspectief te herbeleven en er een nieuwe betekenis aan te geven. Het hele emotionele spectrum kan voorbij komen in een reis, en de kunst is om zowel de minder plezierige emoties als de extatische gevoelens van verwondering te omarmen. Het ervaren van emotionele doorbraken kan verlichtend werken en ons bevrijden van zwaarmoedigheid.

Beïnvloeden je waarneming

Truffels kunnen ervoor zorgen dat onze zintuigen worden versterkt en we meer zien, horen, proeven, ruiken en voelen dan normaal. Onze waarnemingen kunnen worden verruimd waardoor prikkels heftiger binnenkomen en we tijd en ruimte op een nieuwe manier ervaren. Deze waarnemingen zijn in vele gevallen vergezeld van gevoels, auditieve, smaak en reukhallucinaties en visuele veranderingen in waargenomen afmetingen van voorwerpen en bewegingen. Truffels kunnen ook ons lichaamsbewustzijn verruimen, door onze aandacht te vestigen op fysieke sensaties en mogelijke oorzaken en aanleidingen aan het licht te brengen. Op deze manier nodigen ze ons uit om beter te leren luisteren naar lichamelijke signalen en in dieper contact te staan met de vermogens van ons fysieke lichaam.

Verruimen je bewustzijn

Truffels kunnen het gedeelte van onze geest waar ons zelfbewustzijn huist tijdelijk stilleggen en een ‘meta ervaring’ teweeg brengen door onze intuïtieve en visionaire vermogens te activeren. In deze verruimde staat is het mogelijk om bewust te worden van meerdere perspectieven dan alleen die van onszelf en een gevoel van kosmische verbondenheid te ervaren. We kunnen ons hierbij realiseren dat we in directe verbinding staan met anderen, de natuur en onderdeel zijn van een groter ecosysteem. Door deze samensmelting kunnen we een universele liefde en energie ervaren voor alle dimensies van het bestaan en beseffen dat we een belangrijke rol aannemen in de ontplooing van ons collectieve bewustzijn.